processing...เลขที่บัญชีชำหรับการโอนเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารออมสิน  gsp
เลขที่บัญชี : 000002270544 
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล
ประเภทบัญชี : เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ

ค่าสมัครตามประเภทกิจกรรม

1. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร            900 บาท
2. มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร             800 บาท
3. ฟันรัน 5 กิโลเมตร                            650 บาท
4. เดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลเมตร         500 บาท
5. V.I.P. (วิ่งได้ทุกระยะ)                     2,000 บาท

รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน(ภาพถ่ายสลิปโอนเงิน, แค็ปเจอร์หน้าจอ)
2. ผู้สมัครต้องติ๊ก accept เงื่อนไขข้อตกลงในการสมัคร
3. หากผู้สมัครยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินฯได้ที่เมนู "อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน" หลังลงทะเบียนแล้ว โดยต้องชำระเงินค่าสมัครภายใน 48 ชม. หากเกินกำหนด ระบบจะยกเลิกข้อมูลการสมัครของท่าน
4. ผู้สมัครสมารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู
"ตรวจสอบสถานะ"
5. ถ้าโอนเงินมากกว่า 1 คน ให้ผู้สมัครทุกคนแนบหลักฐานการโอนเงินเดียวกัน


*** หมายเหตุ


หากพบปัญหาการสมัครออนไลน์ ติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร 032-708601 ต่อ 1706 ในเวลาราชการ

ลงทะเบียน (Register)
*
*
*
* ตย. 19-09-2539

ตัวอย่าง วว-ดด-ปปปป (ปี พ.ศ.)


*

*
*
*

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประเภท
*

ขนาดเสื้อ
ช่องทางการรับเสื้อสำหรับแข่งขัน
ข้อมูลการติดต่อ (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)
*

*

หลักฐานการโอนเงิน
โอนเงินผ่านธนาคารออมสินเลขที่บัญชี : 000002270544
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล
ประเภทบัญชี : เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
ประเภทไฟล์ jpg, png หรือ pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

* ตย. 19-09-2562
* ตย. 19:19 น.


** กรณีชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับชื่อในหลักฐานการโอนชำระเงิน (กรุณาระบุข้อมูลเพิ่มเติม)
คำรับรองของผู้สมัคร (Agreement)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะแข่งขัน ด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดถ่ายภาพ เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือว่าภาพดังกล่าว เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้