ประวัติความเป็นมาของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นสภาที่ได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ และ ๒๔ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวาระๆ มาแล้ว ดังนี้
สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดแรก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วิทยา รัตนศิริวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนแรก

สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่สอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ มีผู้ช่วยศาสตร์จารย์สาโรช เผือกบัวขาว เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อมาได้ขอลาออกจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ปัญญา ทองนิล เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแทน

สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ได้มีการแก้ไขข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับ
เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีสิทธิ์ในการสมัครเป็นกรรมการสภาและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภา และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับใหม่ผลการเลือกตั้ง อาจารย์สุขุม หลานไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย
๑) ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน
๒) ตัวแทนจากข้าราชพลเรือน จำนวน ๑ คน
๓) ตัวแทนจากลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
๔) ตัวแทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน ๔ คน
๕) ตัวแทนจากลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
๖) ตัวแทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน ๕ คน
กรรมการสภาชุดนี้มีวาระสามปีจะครบวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ได้มีการแก้ไขข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับ
เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีสิทธิ์ในการสมัครเป็นกรรมการสภาและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภา