วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

วิสัยทัศน์ 
ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาคม

เป้าประสงค์
1. เพื่อประสานความร่วมมือบุคลากรภายในและภายนอกเข้าใจการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์
2. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมและร่วมมีบทบาทการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางการประสานความคิดเห็น การรับเรื่องร้องทุกข์และดาเนินการตามกระบวนการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย
2. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ วิชาชีพ และสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย