สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดให้มีคณะการในการบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑.ฝ่ายบริหาร
๒.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓.ฝ่ายกิจกรรม
๔.ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru