โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการในการบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

  2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  3. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  4. ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร

 

โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์ฯ

คณะกรรมการชุดนี้สิ้นสุดวาระ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566