สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการในการบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

  2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  3. ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  4. ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

คณะกรรมการชุดนี้สิ้นสุดวาระ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru