สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์ข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ ที่รับการคัดเลือกจากประชาคมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เป็นตัวแทนในสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามผลการเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร
 2. กรรมการประเภท ผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) จำแนกคณะและ 1 คน ได้แก่
  2.1 อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
  2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
  2.3 อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง
  2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ
  2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์
  2.6 อาจารย์ธนัฏฐา ขนอม
  2.7 อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล
  2.8 (อยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งเพิ่ม)
 3. กรรมการประเภท ผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุน) ได้แก่
  3.1 นางสาวอรทัย ชูเจริญ
  3.2 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
  3.3 นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ
  3.4 นายวันณพงค์ วงศ์พานิช
  3.5 นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
  3.6 นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
  3.7 นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน
  3.8 นายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ

*** มีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566***  ดาวน์โหลดประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

          ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ และอาจารย์ธนัฏฐา ขนอม เป็นรองประธาน นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา เป็นเลขานุการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์ฯ ในคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.)  และอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์ฯ ในคณะกรรมการบริหารวิจัย

          เพื่อการดำเนินการของสภาคณาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหน้าที่ของสภาคณาจารย์ตาม มาตรา 24 ของ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  (2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  (3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  (4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยลัย  จึงได้ตั้งอนุกรรมการเป็น 4 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
          1.อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
                1.1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร  ประธานอนุกรรมการ
                1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล  กรรมการ
                1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์  กรรมการ
                1.4 นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ  กรรมการ
                1.5 นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา  กรรมการและเลขานุการ
          2.อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
                2.1 
อาจารย์ ประสิทธิ์พร เก่งทอง  ประธานอนุกรรมการ
                2.2 นายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ  กรรมการ
                2.3 นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์  กรรมการ
                2.4 นายสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน  กรรมการ
                2.5 นายวันณพงค์ วงศ์พานิช  กรรมการและเลขานุการ
          3.อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
                3.1 อาจารย์ธนัฏฐา ขนอม  ประธานอนุกรรมการ
                3.2 อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล  กรรมการ
                3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ  กรรมการ
                3.4 อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา  กรรมการ
                3.5 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
          4.อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
                4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร  ประธานอนุกรรมการ
                4.2 อาจารย์ธนัฏฐา ขนอม  กรรมการ
                4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ  กรรมการ
                4.4 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์  กรรมการ
                4.5 นางสาวอรทัย ชูเจริญ  กรรมการและเลขานุการ

          มีมติกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยจัดประชุมในวันพุธแรกของเดือน เพื่อให้มีข้อมูลวาระไปนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และประสานงานขอห้องสำนักงานจากมหาวิทยาลัยให้มีห้องประจำเพื่อใช้สำหรับทำงานและใช้ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

          

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน