สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2563

        เมื่อวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์. ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง ได้รับเลือกจากประชาคมบุคลากรเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สายวิชาการ)
          ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อและหน้าที่ตามคำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
          พิจารณาร่างงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการในปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาดูงาน, การสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการฯ, ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลงานประจำปี, การบริหารจัดการสำนักงานฯ และการร่วมประชุม ทปสท.  ในส่วนกิจกรรมรอง 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมประจำเดือน และกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
          พิจารณาการได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งตั้งแต่ชำนาญการของสายสนับสนุน ซึ่งที่ประชุมได้มอบประธานสภาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ที่ประชุมได้รับทราบกำหดนการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – ธันวาคม 2564 ในช่วงเช้าของวันพุธแรกของเดือน  ยกเว้นเดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 2563 กำหนดประชุมช่วงบ่ายของวันพุธแรกของเดือน

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน