สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2563

          เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์. ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ข้าราชการฯ ครั้งที่ 5/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ได้แจ้งความคืบหน้าตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 ได้กำหนดนัดเลขานุการเพื่อประชุมกรรมการฯ (ก.พ.ว.) และตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 ราย จะมีการสอบประเมินทักษะ (คอมพิวเตอร์, การคำนวณ และภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563
          ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ระยะ 3 ปี (11 มีนาคม 2563 -10 มีนาคม 2566)  เรื่องการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ประชุมเห็นควรมอบประธานฯเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยและบันทึกข้อความเสนออธิการบดี
          ที่ประชุมรับทราบการแจ้งคำสั่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ  และมหาวิทยาลัยได้แจกซิมโทรศัพท์ให้แก่นักศึกษาใช้ในการเรียนออนไลน์  ส่วนการการขอใช้ห้องสมุดเก่าด้านหลัง Think Cafe มอบประธานฯ ประสานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีต่อไป

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน