สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2563

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2563 วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแก้วเก็จรัตนมณี (2324) อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          โดยมีแจ้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ 24 เรื่อง ด้านการเรียนการสอน 15 เรื่อง และด้านวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 6 เรื่อง และให้อนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้า  ซึ่งนายวันณพงค์ วงศ์พานิช กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้แจ้งว่ามีการพัฒนาเว็บไซต์สภาคณาจารย์ตามโครงร่าง โดยอยู่ในที่เดียวกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย URL : https://www.pbru.ac.th/pbru/senate และ Facebook ที่ https://www.facebook.com/senate.pbru/  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เพิ่มส่วนของข้อมูลทำเนียบคณะกรรมการชุดเก่าตั้งแต่เริ่มต้น และจัดทำวิดีทัศน์แนะนำสภาคณาจารย์ฯ
          วาระสำคัญ ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล ส่งมอบหนังสือเพื่อพิจารณาขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักเกณฑ์และคิดภาระงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของประธานสาขาวิชาให้เป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยผศ.ณรงค์ ไกรเนตร ประธานฯเป็นผู้รับหนังสือ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน