สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2563

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2563 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยาภิรมย์  โดยมี ผศ.ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 
          ซึ่งในที่ประชุมได้การพิจารณา เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) แบบสอบถามความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 นำเสนอโดย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
          การแสดงความยินดีต่อ ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้บริหารจึงทำให้พ้นสภาพจากการเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ในวันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2563 รับสมัครผู้สม้ครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru