สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

สภาคณาจารย์ฯ ร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 ณ มรภ.ภูเก็ต

          “ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้
ผศ.ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์  (รองประธานกรรมการ) อาจารย์ธนัฎฐา ขนอม (กรรมการ) และนางสาวอรทัย ชูเจริญ (กรรมการ) เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563

          โดยในการสัมมนาข้างต้น ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และ ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ,อดีตประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ฯลฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการตรวจสอบภาครัฐในอนาคต”

ดาวน์โหลดเอกสาร
– ทิศทางการตรวจสอบภาครัฐในอนาคต
– ร่าง พรบ.พนักงานในสถาบันอดุมศึกษา

          ทั้งนี้ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นด้วย”

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru