สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2563

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 9/2563 วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคาร27 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 
          ซึ่งในที่ประชุมประธานได้แจ้งเรื่องกำหนดการรเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 2  โดยรับสมัครผู้สม้ครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563  และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี
          ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลวิเคราะห์ข้อมูลของกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ปัจจัยในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนผู้ให้ข้อมูล 554 คน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกียวข้องต่อไป
          การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก จำนวน 331 คน ที่ประชุมได้มอบให้อ.ธนัฏฐา ขนอม รองประธานประสานงาน ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถกู้แบบสามัญได้
         อ.ประเสริญ ศรีนวล ได้แจ้งปัญหาไฟฟ้าของแฟลตบุคลากร (แฟลต A) ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้พักอาศัยได้รับความเสียหาย ควรเร่งรัดมหาวิทยาลัยหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
          ผศ. น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล ได้แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของประธานสาขาและอาจารย์ในสาขาวิชา โดยกำหนดตัวชี้วัดจากจำนวนนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติทำบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์ดังกล่าว
          ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ แจ้งเรื่องแจ้งจากที่ประชุมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2563  โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 37 คน.  คณะพยาบาลนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น 5 หลักสูตร และการแก้ไขเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรของคณะมนุษยฯจำนวน 1 หลักสูตร.  การอนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษภาคการศึกษา 1/2564 ของระดับปริญญาตรีทั้ง 4 คณะ (ครุฯ, มนุษฯ, จัดการ, พยาบาล) จำนวน 18 คน. ร่างกำหนดการเปิดภาคการศึกษา 1/2564 โดยที่ประชุมเสนอเปิดในสัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนาย 2564. และร่างประกาศฯ รับสมัครนศ.พิการ เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับผู้พิการ 3 กลุ่ม ผู้พิการทางการมองเห็น, การเคลื่อนไหว และออทิสติก
          ผศ. ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ รายงานสรุปผลการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี. ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสมาชิก 48 มหาวิทาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 8 มหาวิทยาลัย. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเงินเดือนเหลื่อมล้ำ 8% ของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยุ่ระหว่างนำเข้าที่ประชุม ครม. ใช้รูปแบบเยียวยาเงินดือน งบประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท. ผลักดันร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 ว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เช่น เงินเดือนจ่ายตรงผ่านบัญชี การโอนย้ายสถานที่ทำงาน ความเป็นของสวัสดิการ. พิจารณาแนาทางปรับค่าตอบแทนตามมติ ครม. 1.7 และ 1.5 ของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งหลายที่ได้ปรับจ่ายตามจริง จากผลการฟ้องผู้บริหารและชนะคดีความทุกแห่ง ซึ่ง ทปสท. จะได้จัดทำคำร้องกลางเพื่อแจกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยนำไปปรับให้เหมาะสมเพื่อยื่นฟ้องต่อไป. และในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 จะมีการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
          ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็น 09.30 น. สัปดาห์ที่ 1 ของทุนเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru