สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้อง SCC 2504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี โดยในภาคเช้ามีการบรรยาย หัวข้อการตรวจสอบภาครัฐกับธรรมมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จาก ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, อดีตประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ประธานศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาศาลฎีกา ฯลฯ
          ส่วนในภาคบ่ายเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้มีเรื่องวาระพิจารณาสำคัญๆ เช่น พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องเงินเดือนเหลื่อมล้ำร้อยละ 8 ของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแนวทางการดำเนินการการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่ 7 ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับค่าตอบแทนที่ 1.7/1.5 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสุดท้ายพิจารณารับทราบเจ้าภาพการจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 รวม 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru