สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2563

     การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10/2563 วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 416 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม

     ตามที่คณะกรรมการฝ่ายพิทักษผลประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 25…. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก

     การจัดทำโครงการสัญจร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบุคลากร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้
          1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 25..
          2. แนวทางการขับเคลื่อนเรื่องเงินเดือนเหลื่อมล้ำร้อยละ 8 ของข้าราชการอุดมศึกษา
          3. แนวทางการผลักดันร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 ว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
          4. แนวทางการดำเนินการปรับค่าตอบแทน 1.7 และ 1.5 ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

     ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเรื่องกำหนดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียว-เหลือง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ณ โรงยิมเนเซียม 1 โดยมีพิธีเปิดในวันที่่ 4 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.

     กำหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru