สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1/2564 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์  อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม

          เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เรื่องการกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาปฏิบัติงานถึงอายุ 60 ปีสามารถกู้ยืมเงินได้ ส่วนสัญญาแบบอื่นไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากผิดระเบียบสหกรณ์และปัญหาการติดตามหนี้จากผู้ค้ำไม่ได้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสนอบริษัทประกันรับผิดชอบเงินกู้แทนโดยมอบหมายให้ อ.ประเสริฐ ศรีนวล จัดทำโมเดลจากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดชุมพรเป็นต้นแบบเสนอที่ที่ประชุมครั้งถัดไป
          เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2563 โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 1.5 และ 1.7 มติที่ประชุมเห็นควรเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

          การพิจารณา (ร่าง) พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา มติที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการนำ (ร่าง) พรบ.ดังกล่าวไปศึกษาก่อนเพื่อทบทวนพิจารณาในครั้งต่อไป
          การพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มติที่ประชุมเห็นควรประสานวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานมหาวิทยาลัย และจัดทำโมเดลการจ่ายค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบ โดยมอบให้คณะกรรมการนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป

          ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและรายงานเข้าประชุม ทปสท. และ ทปมรภ. ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้แทนสภาคณาจารย์ ผศ.ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ อ.ธนัฏฐา ขนอม และนางสาวอรทัย ชูเจริญได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

          ปัญหาการค้ำประกันสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันใช้ผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 คน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป จำนวน 1 คน  ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาในการหาผู้ค้ำประกันเนื่องจากบิดามารดโดยชอบธรรมเสียชีวิตและข้าราชการในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย ซึ่งนางสาวอรทัย ชูเจริญ งานนิติการได้ปรึกษาหารืองานบริหารบุคคลเพื่อหาแนวทางให้พนักงานมหาวิทยาลัยค้ำประกันด้วยกัน โดยต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ปิดประชุม 15.41 น.  กำหนดการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru