สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2564

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2/2564 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์  อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม

          เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  อ.ประเสริฐ ศรีนวล เสนอโมเดลจำนวน 3 โมเดล โดยทีประชุมมีมติเห็นชอบโมเดลที่ 3 และมอบ อ.ประเสริฐ ศรีนวล จัดทำรายละเอียดวิธีการกู้เพิ่มเติมและประสานฝ่ายเลขาทำหนังสือเชิญ ผศ.ธีรทิพย์ โต้ตอบ กรรมการเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งถัดไป
          แนวทางการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
               1. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 ที่ถูกหักไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 คืนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนฅ
               2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 เต็มจำนวน  โดยไม่มีการหักเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรอีกต่อไป
               3. ขอให้มหาวิทยาลัยหักเงินจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยปีละ 1% เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร
               4. เมื่อมีการปรับแหล่งที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับจำนวนเงินในกองทุน

          การพิจารณาการค้ำประกันจัดทำสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเพิ่มช่องทางการค้ำประกัน ดังนี้
               1. พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเป็นผู้ค้ำประกัน
               2. สามารถใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
และมอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

          การทบทวนเกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการ ตามบันทึกสภาคณาจารย์ฯ ที่ สค 01/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนเกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการของสายวิชาการ นั้น  โดยท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการของสายวิชาการ และที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือติดตามผล

ปิดประชุม 15.30 น.  กำหนดการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru