สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

สภาคณาจารย์ฯ ขอเชิญร่วมฟังการประชาพิจารณการปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ตามกำหนดการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้
#สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กำหนดการ.ประชาพิจารณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2564
กำหนดการ.ประชาพิจารณ์วันที่ 31 มี.ค.64docx

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru