สภาคณาจารย์ฯ ขอเชิญร่วมฟังการประชาพิจารณการปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ตามกำหนดการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้
#สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กำหนดการ.ประชาพิจารณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2564
กำหนดการ.ประชาพิจารณ์วันที่ 31 มี.ค.64docx