สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

สภาคณาจารย์ทำประชาพิจารณ์ปรับโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำประชาพิจารณ์ “การปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”

         โดยมี อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ดำเนินการประชุม ในหัวข้อแรก “ความเป็นมาของค่าตอบแทน 1.5 และ 1.7 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร. หัวข้อที่สอง “ข้อมูลการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล  และมีการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัยหลายท่าน  และจากนั้นได้มีการลงคะแนนและนับคะแนนประชามติการโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • มีผู้มาลงชื่อเข้าประชุมและรับบัตรลงคะแนน จำนวน 284 ราย
  • เลือกตัวเลือกที่ 1 จำนวน 12 ราย
  • เลือกตัวเลือกที่ 2 จำนวน 255 ราย
  • ไม่ประสงค์เลือกตัวเลือก จำนวน 7 ราย
  • ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 10 ราย
  • บัตรเสีย ไม่มี

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru