สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

การประชุมทิศทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2-2566

LINE_ALBUM_ประชุม 14-16 มิย 2566_๒๓๐๖๑๖_17

      กการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติและแนวความคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564″และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย (ทปสท.)สมัยสามัญครั้งที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     นำโดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ผศ.ตร.วันชัย ซันประสิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

 

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
#สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru