สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยกำหนดตำแหน่งที่มีการเลือกตั้งตามข้อ 2 และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด

42-scan25630304-092559

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru