สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ตามไฟล์แนบดังนี้

ดาวน์โหลด

43-scan25630303-154137

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru