งานวิจัยประจำปี รายการงานวิจัยในเเต่ละปีการศึกษา งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2560

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.นันนภัส สุวรรณสินธุ์
ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี
ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด(ต่อเนื่อง ปีที่ 2)
ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
ระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสำหรับการทำนาเกลือ
กัญญา รัชตชัยยศ
การพัฒนาไซรัปน้ำตาลโตนดในเชิงพาณิชย์
ธนวันต์ สิทธิไทย
การพัฒนารูปแบบการตลาดบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มท่องเที่ยวRoyal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน
อรุณรัตน์ ชินวรณ์
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรี บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
พิเชฐ นิลดวงดี
เทคโนโลยีการเผาไหม้ซ้ำเพื่อลดการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีส่วนประกอบไนโตรเจนสูงในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด
สุคนธา สุคนธ์ธารา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องท้องถิ่นและข้าวไรซ์เบอร์รี่เพาะงอกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีคนเมืองเพชร
ปรัชญา มุขดา
เครื่องสูบน้ำด้วยกำลังน้ำแบบลูกสูบ
จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก
รุ่งกานต์ กล้าหาญ
การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลโดยการลดต้นทุนอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรตีนจากแหล่งโปรตีนในอาหารด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ
วิภวานี เผือกบัวขาว
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมาร์: กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
การใช้ หอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทะเลที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(freeze dehydration) ในการผลิตอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei)
ขวัญชัย หนาแน่น
การอบแห้งกุ้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยจากงานประติมากรรมปูนปั้นในโบราณสถานทุ่งเศรษฐี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
รูปแบบผู้นำการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สราวุฒิ เชาวสกู
นวัตกรรมการเคี่ยวน้ำตาลโตนดและน้ำตาลโตนดพร้อมดื่มอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน
เที่ยง เหมียดไธสง
นวัตกรรมดิจิตอลการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สุวัฒน์ รักพาณิชย์
การพัฒนาแกวบิสมัทบอโรซิลิเกตที่เติม Eu3+ สำหรับประยุกต7ใชเป็น วัสดุเปล่งเเสงย่านตามองเห็น
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี
สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
ตัวแบบการตลาดแบบปากต่อปากสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน โดยใช้ภาพถ่ายเซลฟี่พูดได้
ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
การพัฒนาโครงสร้างและเกณฑ์ประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว
การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี
อ.ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่ เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบุรี
ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว "ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" : กรณีศึกษากลุ่มทวารวดี
ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์
โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
การพัฒนา แอปพลิเคชัน การเรียนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
การพัฒนาตำหรับมาตรฐานอาหารคาว-หวานเมืองเพชร
อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์ระหว่างปี 2493 - 2559
อ.สมนึก วิเศษสมบัติ
กลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ในเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการเป็นเมืองสหกรณ์ และเมืองสวัสดิการเพื่อสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
รูปแบบการพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของชนเผ่ากะเหรี่ยง – กะหร่าง บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อ.กรรณิการ์ ตาละลักษมณ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
อ.อารี น้อยสำราญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร “พริกพราน” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเยาวชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
อ.วัชระ เย็นเปรม
การพัฒนาแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณแบบสตีมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เนื้อหาในบริบทท้องถิ่นเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
อ.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
การสร้างเครื่องหมายโมเลกุลอย่างง่ายเพื่อใช้ในการจัดจำแนกชนิดพันธุ์และเพศของต้นตาลในจังหวัดเพชรบุรี
อ.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
การศึกษาเพื่อทราบลำดับนิวคลีโอไทด์และความผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ (Capra hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี
ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี
อ.อารี น้อยสำราญ
การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี
ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย
การพัฒนา Dot-blot Hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกร
ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นแบบออนไลน์ผสมระดับปริญญาตรี
ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น
การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษาและ การคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
อ.อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกังหันเติมอากาศด้วยมอเตอร์ 3 เฟสสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดเพชรบุรี
อ.จุติพร อินทะนิน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี
อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและประหยัดพลังงานสำหรับฟาร์มกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
การพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทฟราม์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์
โครงการการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี
ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
การทำนาเกลือสมุทรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง
การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนผ่านดวงตา สำหรับผู้พิการทางแขน
ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง
โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูแลกล้วยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก
อ.ปองพล รักการงาน
โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ความร้อนร่วมกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากพลังงานชีวมวล
ดร.สรวิศิษฏ์ รักพาณิชย์
โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต
ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
โครงการรูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ
โครงการการทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ตัว แบบยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบ
อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
โครงการการพัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
โครงการการผลิตเกลือสมุทรปลอดภัยโดยใช้ตาข่ายล่อผลึกและวัสดุปูนจากธรรมชาติ
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาทูเพื่อเป็นสูตรต้นแบบของจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่า
ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์
เทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจริยะ

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี
ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่า
ดร.กิตตินันท์ บุญรอด
การศึกษาและพัฒนารูปแบบสำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะจากต้นทาง เพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน
ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาทูเพื่อเป็นสูตรต้นแบบของจังหวัด เพชรบุรี
ผศ. ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี
อ.ชัยยา นรเดชานันท์
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีและประสิทธิผลของการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดเพชรบุรี
ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย
อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบสามล้อถีบอัจฉริยะ
อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวแบบให้ข้อมูลตามพิกัดตำแหน่งปัจจุบัน
อ.ชลาลัย วงเวียน
การพัฒนาระบบการจัดแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
การพัฒนาวิธีการ Multiplex PCR เพื่อการตรวจสอบการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเพชรบุรี
อ.วุฒิชัย ฤทธิ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้นางกราย (Habenaria lindleyana Steud.) และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์.

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของตำแยช้าง
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
การศึกษาศักยภาพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดมะริดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์
การวิเคราะห์ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล
การวิจัยและพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลประสิทธิภาพสูงแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี
อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
การถอดองค์ความรู้สมุนไพรตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
การพัฒนาสุขภาวะของสมาชิกเกษตรกรของศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวอินทรีย์บ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์กาญจนี บุพพัณหสมัย
การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพชรบุรี : ออกแบบลวดลายผ้าทอชาวไทยทรงดำ ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์
การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ
ประสิทธิผลของการใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ตรีนุช นทรวิภาค
การพัฒนากิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียน
อาจารย์เพ็ญทิพย์ รักด้วง
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี (ให้ระบุพื้นที่ป่าชุมชน)
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้รูปแบบออนไลน์ผสม
ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
การศึกษาสำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย การเรียนและการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแนวพรมแดนด้านตะวันตกไทย-พม่า
ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
การพัฒนาคู่มือการออกแบบการเรียนรู้โดยการบูรณาการ STEM Education สำหรับครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจากแป้งข้าวไรเบอร์รี่ร่วมกับกลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ ตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี
ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย
การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
การพัฒนาหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม
แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรใช้ QR Code กับผลผลิตทางการเกษตรด้านอาหารในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อ.มัฆวาน นาคจั่น
การสร้างสรรค์สมุดภาพและคำศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเพชรบุรี
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษากรณีน้ำพุร้อน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
การผลิตสื่อสารคดี ฉบับภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์
การวางแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
อ.ลัคนา ชูใจ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
การศึกษาภาพลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ.มัฆวาน นาคจั่น
การสร้างสรรค์สมุดภาพและคำศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเพชรบุรี

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
การพัฒนาคู่มือและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (สกุลช่างเมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์ธิดา รุ่งธีระ
การพัฒนาคู่มือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติพันธุ์ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อำเภอหนองหญ้าปล้อง
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์
การพัฒนาคู่มือผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ให้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าวในเขตอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผศ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
ผลการเสริมสมุนไพรเชิงตำรับเครื่องต้มยำในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดโครงการแอปพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยว (สั่งซื้อสินค้า PBRU พระราชดำริ เกษตร) เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ PBRU BRAND
อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา
แอปพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษ์ภาษาถิ่นบ้านลาด
อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด (บ้านลาดโมเดล)
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริฐ
โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับไอที โดยใช้ STEM Education
อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ
ระบบจัดการฐานความรู้และระเบียนสุขภาพนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
การพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วินิจฉัยโรคทั่วไปผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
นวัตกรรมวิตามินซีจากผลไม้และเศษเหลือทางการเกษตรสำหรับอาหารสัตว์น้ำ(ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์)
อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
การประเมินทรัพยากรปูม้า และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าจังหวัดเพชรบุรี(คู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ปูม้า)
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุครูในท้องถิ่นกับบรรจุต่างถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์กฤษดา สุริยวงศ์
การพัฒนาคู่มือสำหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านรำวงย้อนยุคเพชรบุรี
ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช
การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวนต้นทุนต่อหัวของการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุสวัสดิการชุมชนตำบลยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว
ระดับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารักษ์
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแบบออนไลน์ผสมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
การพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักคิดเชิงระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานไอน้ำความดันต่ำสำหรับหม้อน้ำแบบความร้อนไหลผ่านทางเดียว (จดอนุสิทธิบัตร)
อาจารย์วริษา ปานเจริญ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67
ผศ.บุษกร อุ๋ยวงษ์
ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยสภาพอากาศ
อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
การพัฒนากลไกการหั่นซอยตะไคร้สดด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (เพิ่มประโยชน์การใช้สอยให้ครบวงจรเพื่อใช้เป็นต้นแบบได้)
อ.ชลาลัย วงเวียน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานก่อนการผลิตจริง เพื่อลดชิ้นงานเสียและแก้ปัญหาความชำนาญของธุรกิจโรงกลึง
ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
การบูรณาการการใช้ระบบสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงร่วมกับการเกษตร
อาจารย์กัลยา สมมาตย์
กลยุทธ์ทางการตลาดข้าวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษย์สรศักดิ์
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี (เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัด ตามอำเภอ ร่วมกับนโยบายการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย)
อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลงาม หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.จิธิวดี วิไลลอย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชม จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.วิภวาณี เผือกบัวขาว
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมชุมชนหัวบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายและและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
พฤติกรรมสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพและความต้องการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดชายแดนเขตเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
อาจารย์จิตรรดา สิงห์ปัญญา
การศึกษาภาวะสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลของภาวะสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
อ.ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม
หุ่นยนต์ช่วยเก็บผลตาลโตนดควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบต่อพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ
รถบดนาเกลือแบบควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด
ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล
ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
รำถวายมือ ชาติพันธุ์พวน กรณีศึกษา: ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี