งานวิจัยประจำปี

รายการงานวิจัยในเเต่ละปีการศึกษา

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.นันนภัส สุวรรณสินธุ์

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี

ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด(ต่อเนื่อง ปีที่ 2)

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

ระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสำหรับการทำนาเกลือ

See More Here

กัญญา รัชตชัยยศ

การพัฒนาไซรัปน้ำตาลโตนดในเชิงพาณิชย์

ธนวันต์ สิทธิไทย

การพัฒนารูปแบบการตลาดบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มท่องเที่ยวRoyal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน

อรุณรัตน์ ชินวรณ์

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรี บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

พิเชฐ นิลดวงดี

เทคโนโลยีการเผาไหม้ซ้ำเพื่อลดการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีส่วนประกอบไนโตรเจนสูงในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด

สุคนธา สุคนธ์ธารา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องท้องถิ่นและข้าวไรซ์เบอร์รี่เพาะงอกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีคนเมืองเพชร

ปรัชญา มุขดา

เครื่องสูบน้ำด้วยกำลังน้ำแบบลูกสูบ

จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก

รุ่งกานต์ กล้าหาญ

การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลโดยการลดต้นทุนอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรตีนจากแหล่งโปรตีนในอาหารด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ

วิภวานี เผือกบัวขาว

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนไทย–เมียนมาร์: กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด

บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

การใช้ หอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเพรียงทะเลที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(freeze dehydration) ในการผลิตอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei)

ขวัญชัย หนาแน่น

การอบแห้งกุ้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ

การสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยจากงานประติมากรรมปูนปั้นในโบราณสถานทุ่งเศรษฐี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

รูปแบบผู้นำการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สราวุฒิ เชาวสกู

นวัตกรรมการเคี่ยวน้ำตาลโตนดและน้ำตาลโตนดพร้อมดื่มอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน

เที่ยง เหมียดไธสง

นวัตกรรมดิจิตอลการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

สุวัฒน์ รักพาณิชย์

การพัฒนาแกวบิสมัทบอโรซิลิเกตที่เติม Eu3+ สำหรับประยุกต7ใชเป็น วัสดุเปล่งเเสงย่านตามองเห็น

สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ตัวแบบการตลาดแบบปากต่อปากสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน โดยใช้ภาพถ่ายเซลฟี่พูดได้

ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย

การพัฒนาโครงสร้างและเกณฑ์ประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและรองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว

การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี

อ.ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่ เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบุรี

ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว "ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" : กรณีศึกษากลุ่มทวารวดี

ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์

โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

การพัฒนา แอปพลิเคชัน การเรียนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

การพัฒนาตำหรับมาตรฐานอาหารคาว-หวานเมืองเพชร

อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์ระหว่างปี 2493 - 2559

อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

กลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ในเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการเป็นเมืองสหกรณ์ และเมืองสวัสดิการเพื่อสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

รูปแบบการพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของชนเผ่ากะเหรี่ยง – กะหร่าง บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อ.กรรณิการ์ ตาละลักษมณ์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

อ.อารี น้อยสำราญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร “พริกพราน” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเยาวชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

อ.วัชระ เย็นเปรม

การพัฒนาแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณแบบสตีมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เนื้อหาในบริบทท้องถิ่นเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

อ.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา

การสร้างเครื่องหมายโมเลกุลอย่างง่ายเพื่อใช้ในการจัดจำแนกชนิดพันธุ์และเพศของต้นตาลในจังหวัดเพชรบุรี

อ.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

การศึกษาเพื่อทราบลำดับนิวคลีโอไทด์และความผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ (Capra hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี

ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี

อ.อารี น้อยสำราญ

การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

See More Here

ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย

การพัฒนา Dot-blot Hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกร

ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นแบบออนไลน์ผสมระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น

การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษาและ การคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

อ.อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกังหันเติมอากาศด้วยมอเตอร์ 3 เฟสสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดเพชรบุรี

อ.จุติพร อินทะนิน

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี

อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและประหยัดพลังงานสำหรับฟาร์มกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย

การพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทฟราม์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

โครงการการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี

ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

การทำนาเกลือสมุทรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์

อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง

การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนผ่านดวงตา สำหรับผู้พิการทางแขน

ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูแลกล้วยหอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก

อ.ปองพล รักการงาน

โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ความร้อนร่วมกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากพลังงานชีวมวล

ดร.สรวิศิษฏ์ รักพาณิชย์

โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต

ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

โครงการรูปแบบการพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

โครงการการทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ตัว แบบยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบ

อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

โครงการการพัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

โครงการการผลิตเกลือสมุทรปลอดภัยโดยใช้ตาข่ายล่อผลึกและวัสดุปูนจากธรรมชาติ

ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล

โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาทูเพื่อเป็นสูตรต้นแบบของจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่า

ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์

เทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจริยะ

งานวิจัย วช. ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

การเจริญเติบโตของไม้สักในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.มนัญญา ปริยวชญภักดี

ความสุขของชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

การศึกษาและพัฒนารูปแบบสำหรับส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะจากต้นทาง เพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค่า

See More Here

ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาทูเพื่อเป็นสูตรต้นแบบของจังหวัด เพชรบุรี

ผศ. ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

อ.ชัยยา นรเดชานันท์

ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีและประสิทธิผลของการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข

รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดเพชรบุรี

ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรี ฉบับ จีน – อังกฤษ –ไทย

อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบสามล้อถีบอัจฉริยะ

อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวแบบให้ข้อมูลตามพิกัดตำแหน่งปัจจุบัน

อ.ชลาลัย วงเวียน

การพัฒนาระบบการจัดแผนการท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

การพัฒนาวิธีการ Multiplex PCR เพื่อการตรวจสอบการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเพชรบุรี

อ.วุฒิชัย ฤทธิ

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้นางกราย (Habenaria lindleyana Steud.) และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์.

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย

พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของตำแยช้าง

รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

การศึกษาศักยภาพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดมะริดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์

การวิเคราะห์ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล

การวิจัยและพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลประสิทธิภาพสูงแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

การถอดองค์ความรู้สมุนไพรตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี

การพัฒนาสุขภาวะของสมาชิกเกษตรกรของศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวอินทรีย์บ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์กาญจนี บุพพัณหสมัย

การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพชรบุรี : ออกแบบลวดลายผ้าทอชาวไทยทรงดำ ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

ประสิทธิผลของการใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ตรีนุช นทรวิภาค

การพัฒนากิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียน

อาจารย์เพ็ญทิพย์ รักด้วง

รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี (ให้ระบุพื้นที่ป่าชุมชน)

อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้รูปแบบออนไลน์ผสม

See More Here

ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

การศึกษาสำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย การเรียนและการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแนวพรมแดนด้านตะวันตกไทย-พม่า

ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล

การพัฒนาคู่มือการออกแบบการเรียนรู้โดยการบูรณาการ STEM Education สำหรับครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจากแป้งข้าวไรเบอร์รี่ร่วมกับกลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ ตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี

ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น

การพัฒนาหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรใช้ QR Code กับผลผลิตทางการเกษตรด้านอาหารในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อ.มัฆวาน นาคจั่น

การสร้างสรรค์สมุดภาพและคำศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเพชรบุรี

ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษากรณีน้ำพุร้อน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

การผลิตสื่อสารคดี ฉบับภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

การวางแผนกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

อ.ลัคนา ชูใจ

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

การศึกษาภาพลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ.มัฆวาน นาคจั่น

การสร้างสรรค์สมุดภาพและคำศัพท์เฉพาะเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเพชรบุรี

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง

การพัฒนาคู่มือและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (สกุลช่างเมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย

อาจารย์ธิดา รุ่งธีระ

การพัฒนาคู่มือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ

อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติพันธุ์ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

การพัฒนาคู่มือผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ให้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย

ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว

การพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าวในเขตอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ผลการเสริมสมุนไพรเชิงตำรับเครื่องต้มยำในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุดโครงการแอปพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยว (สั่งซื้อสินค้า PBRU พระราชดำริ เกษตร) เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ PBRU BRAND

อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

แอปพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษ์ภาษาถิ่นบ้านลาด

อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด (บ้านลาดโมเดล)

อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริฐ

โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับไอที โดยใช้ STEM Education

อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

ระบบจัดการฐานความรู้และระเบียนสุขภาพนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

การพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วินิจฉัยโรคทั่วไปผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

See More Here

ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

นวัตกรรมวิตามินซีจากผลไม้และเศษเหลือทางการเกษตรสำหรับอาหารสัตว์น้ำ(ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์)

อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช

การประเมินทรัพยากรปูม้า และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าจังหวัดเพชรบุรี(คู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ปูม้า)

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุครูในท้องถิ่นกับบรรจุต่างถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์กฤษดา สุริยวงศ์

การพัฒนาคู่มือสำหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านรำวงย้อนยุคเพชรบุรี

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวนต้นทุนต่อหัวของการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุสวัสดิการชุมชนตำบลยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว

ระดับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารักษ์

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแบบออนไลน์ผสมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

การพัฒนาชุดแบบฝึกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักคิดเชิงระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานไอน้ำความดันต่ำสำหรับหม้อน้ำแบบความร้อนไหลผ่านทางเดียว (จดอนุสิทธิบัตร)

อาจารย์วริษา ปานเจริญ

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67

ผศ.บุษกร อุ๋ยวงษ์

ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยสภาพอากาศ

อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

การพัฒนากลไกการหั่นซอยตะไคร้สดด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (เพิ่มประโยชน์การใช้สอยให้ครบวงจรเพื่อใช้เป็นต้นแบบได้)

อ.ชลาลัย วงเวียน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานก่อนการผลิตจริง เพื่อลดชิ้นงานเสียและแก้ปัญหาความชำนาญของธุรกิจโรงกลึง

ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

การบูรณาการการใช้ระบบสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงร่วมกับการเกษตร

อาจารย์กัลยา สมมาตย์

กลยุทธ์ทางการตลาดข้าวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษย์สรศักดิ์

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี (เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัด ตามอำเภอ ร่วมกับนโยบายการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย)

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลงาม หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.จิธิวดี วิไลลอย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชม จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.วิภวาณี เผือกบัวขาว

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมชุมชนหัวบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวิจัย ยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายและและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข

พฤติกรรมสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพและความต้องการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดชายแดนเขตเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

อาจารย์จิตรรดา สิงห์ปัญญา

การศึกษาภาวะสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลของภาวะสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบต่อพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ.ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

หุ่นยนต์ช่วยเก็บผลตาลโตนดควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ

อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ

รถบดนาเกลือแบบควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล

ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์

รำถวายมือ ชาติพันธุ์พวน กรณีศึกษา: ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์

นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกระเหรี่ยง กรณีศึกษา: หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

อ.ศิริวัฒน์ ขำเกิด

นาฏยสร้างสรรค์ ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะครามปรุงรสกรอบสำเร็จรูป

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลน้ำตาลโตนดบรรจุในรีทอร์ทเพาช์