แถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ข่าวสื่อสารองค์กร
แถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงพลังในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการแถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการศึกษา โดยมีหลักการ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ มาตรการ 2R 3G 4L ประกอบไปด้วย

มาตรการ 2R

1. Renewable Energy ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส และ ไบโอดีเซล ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยและพัฒนาจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการ

2. Recycle Park พื้นที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากกิจกรรมธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาทิเช่น สวนศิลปกรรมจากขยะพลาสติก ลานปุ๋ยหมักจากวัสดุชีวมวล และขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดการไหลเวียนองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการจัดการขยะที่ดีภายในมหาวิทยาลัย

มาตรการ 3G

1. Green Vision Creation ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกกับบุคลากรและนักศึกษา อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. Good Conservation Practice สร้างสมดุลในมิติของ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์” โดยการมีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ที่ดี การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างชาญชลาด ทั้งในด้านของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการนำมาใช้ประโยชน์ การประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

3. Green & Smart Office ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน ให้แต่ละคณะและสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน “สำนักงานสีเขียว” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการ 4L

1. Leader of Eco Consumption เป็นผู้นำด้านการบริโภคอย่างฉลาด เลือกใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆในกิจการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มของ “ฉลากนิเวศน์” หรือ “Eco Label” อาทิเช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน และฉลากประหยัดไฟ เป็นต้น

2. Low Carbon Transportation กำหนดจุดจอดยานพาหนะส่วนบุคคล ลดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งยานพาหนะสำหรับขนส่งจะใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ลดการปลดปล่อยมลพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย

3. Less Waste & Pollution ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่ดี ผ่านการรณรงค์แคมพ์เปญ มาตรการและข้อบังคับ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดอัตราการผลิตขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลก

4. Living Green Campus สร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด ร่มรื่น ทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ที่นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถใช้เวลาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post