สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นตอนที่ 10 ขยะสร้างสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสื่อสารองค์กร

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นตอนที่ 10 ขยะสร้างสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกวันนี้ ปัญหาใหญ่อันดับ 1 ของหลายพื้นที่ก็คือ ปัญหาขยะ แต่การแก้ปัญหาขยะนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเป็นที่พึ่งของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนหนึ่งจนสามารถลดขยะในชุมชนให้เป็นศูนย์ได้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ

#สารคดีเทิดพระเกียรติ

#คนของพระราชา

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post