งานสื่อสารองค์กรจับมือสโมสรนักศึกษา สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและถุงพลาสติก        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานสื่อสารองค์กร นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดูแลงานสื่อสารองค์กร จัดประชุมนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ เพื่อชี้แจงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่คณะได้จัดขึ้นให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับให้กับคณะและมหาวิทยาลัยฯ

        นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงการร่วมกันรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ โดยจะเริ่ม Click Off ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะส่งผลไปถึงการลดใช้พลังงานด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าหรือ น้ำประปา

        ดังนั้น งานสื่อสารองค์กร จึงได้ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ จัดทำโครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในคณะของตนเองในรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการจะวัดจากนักศึกษาและบุคลากรในคณะ การให้ความร่วมมือในการลดรายจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟและปริมาณขยะภายในคณะ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 และจะนำคณะที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมาเป็นต้นแบบในการลดใช้พลังงานและขยะของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

#รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image