ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวสื่อสารองค์กร, 7 กุมภาพันธ์ 2018
ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภูมิภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแผนการดำเนินการ รูปแบบของการเสนอผลการดำเนินงาน และสรุปภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละราชภัฏกำหนดแนวทางแผนการดำเนินการ รูปแบบของการเสนอผลการดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กรอกข้อมูลทั้งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนำสรุปภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อท้องถิ่นตามพระราโชบายฯ และนำเสนอต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ต่อไป

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post