จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสื่อสารองค์กร

จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเยาว ชนไทยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีเยาวชนจากประเทศไทยและต่างประเทศข้าร่วม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการแชร์ประสบการณ์จิตอาสา ที่เปิดโอกาสให้เยาชนแต่ละประเทศได้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น และ อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นการสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของจิตอาสา

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post