สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ข่าวสื่อสารองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อำนวยการฯ อาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ อีก 6 คน เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1999-education

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post