ดูงานด้านกายภาพ Green & Clean University

ข่าวสื่อสารองค์กร
ดูงานด้านกายภาพ Green & Clean University

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean Universityเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University เช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายมนูญ รัตนศิปพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และกรรมการชุมชน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในเรื่องกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะ Green & Clean University ที่แบ่งออกเป็น การลดปริมาณขยะ การบริหารจัดการน้ำ ด้านพลังงานและการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post