เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ข่าวสื่อสารองค์กร, 29 มิถุนายน 2018
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ในโอกาสเดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการดำเนินงาน (สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทิ้งถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการสนันสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และผลการวิจัยได้รับการยอมรับทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์นำใช้ได้อย่างกว้างขวาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชุมท้องถิ่นในด้านการวิจัยและการนำผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนพัฒนารูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับชุมชนท้องถิ่น

จากนั้นในช่วงบ่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย โดยความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการคัดแยกขยะ มีการนำขยะไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซหุงต้ม เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post