“การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 06 มิถุนายน 2019
“การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

“การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเรียนรู้และเกิดทักษะการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ไม้ไทย โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 35 คน

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post