กตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

ข่าวสื่อสารองค์กร, 15 กรกฎาคม 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปร่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนมณฑทมหารบกที่ 15 ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบ้านลาดและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโปร่งสลอดเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

สืบเนื่องจากหลักการทำงานทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงร่วมแรงร่วมใจกันในการลงพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ บนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตโปร่งสลอด โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งหลังจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันดูแล ด้วยการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ก่อนที่จะมีการตัดหญ้าเนเปียร์แจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อมีอายุครบ 45 วัน

นายเลี่ยม ทองมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโปร่งสลอด กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่วิทยาลัยเขตโปร่งสลอด ซึ่งประชาชนที่นี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์ สัตว์ก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงปนเปื้อน”

นางสาวกิรณา ทองเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกในการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งลึก ๆ แล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนในพื้นที่และเพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำเพื่อคนอื่น ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน”

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post