ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | UBI.PBRU    

รู้จักหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์ Vision: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยที่ให้บริการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่ใช้ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นหลัก โดยเน้นความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว

พันธกิจ Obilgation

          1) สรรหาบุคคล/กลุ่มคนที่มีความเหมาะสมและสนใจในการประกอบธุรกิจรายใหม่

          2) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล/กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในองค์ประกอบหลักที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ

          3) ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลในด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในท้องถิ่น

          4) พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน

          5) เผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทที่เข้ารับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย Obilgation

          1) สรรหาบุคคล/กลุ่มคนที่มีความเหมาะสมและสนใจในการประกอบธุรกิจรายใหม่

          2) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล/กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในองค์ประกอบหลักที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ

          3) ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลในด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในท้องถิ่น

          4) พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน

          5) เผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทที่เข้ารับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ

นายอิทธิกร ชำนาญอักษร

นายอิทธิกร ชำนาญอักษร

ผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ : 032-708637 เบอร์ภายใน 8637

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator Center)

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator Center) ถือเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยการใช้พื้นที่และเวลาร่วมกันในการทำงาน (Shared Action in Space and Time) เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ ควบคู่กับการสนับสนุนปัจจัยเชิงธุรกิจต่างๆ ที่สามารถเร่งอัตราเร็วของการเจริญเติบโตของบริษัทจนพร้อม ที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI กำหนดหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Resultbase) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ : 032-708637
Facebook : https://www.facebook.com/PBRU.UBI