ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
E-Mail : sanor.kli@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-820-9814

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการบริหาร
E-Mail : vichien.khe@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 092-343-1549

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ
รองอธิการบดีงานด้าน
กิจการพิเศษและการประชุม
E-Mail : pannee.kho@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 062-951-9355

อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
รองอธิการบดีงานด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้
E-Mail : kitsada.tun@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-515-1934

รศ.ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน
E-Mail : riverine_eng@yahoo.com
โทรศัพท์ : 085-384-7299

ผศ.ดร.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ
E-Mail : patcharin.sur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 089-919-8495

ผศ.พจนารถ บัวเขียว
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
E-Mail : p_buakhieo@yahoo.com
โทรศัพท์ : 081-736-1463

    ผศ.เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ
ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน 
การพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-Mail : saraban@pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3270 8612

อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน
การพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร
E-Mail : matawin.sar@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 082-817-7995

อ.วัชระ เย็นเปรม
ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการพัฒนาภาษา
E-Mail : watchara.yen@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 095-467-1881

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านกฎหมาย
E-Mail : thussanaiT@yahoo.com
โทรศัพท์ : 081-556-1692

รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
คณบดี คณะครุศาสตร์
E-Mail : kanchana_boon@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-586-9078

ผศ.ดร.วนิดา  มากศิริ
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
E-Mail : saraban@pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-780-6287

ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม
รักษาการคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-Mail : saraban@pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3270 8612

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail : narong.kri@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 088-993-5696

ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-Mail : kangsadan.sag@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-636-1698

อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
E-Mail : suksangaram@hotmail.com
โทรศัพท์ : 086-322-2642

ผศ. ร.อ.หญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ ร.น.
รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
E-Mail : supattra.nut@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3270 8612

ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : suwat.tac@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-524-8735

นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-Mail : saraban@pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3270 8612

ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
E-Mail : poonsiri.thi@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3270 8612

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

อ.ปิยวรรณ  คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : piyawan.khu@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 092-145-3554

อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-Mail : tawipatku@gmail.com
โทรศัพท์ : 062-893-6235

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
E-Mail : sunsern.lao@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-318-8679