ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
E-Mail : sanor.kli@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

Phetchaburi Rajabhat University

รศ.ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน

E-Mail : phatcharasak.arl@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการบริหาร
E-Mail : vichien.khe@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.พจนารถ บัวเขียว
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
E-Mail : podchanart.bua@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

Phetchaburi Rajabhat University

ผศ.ดร.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ
E-Mail : patcharin.sur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ
รองอธิการบดีงานด้าน
กิจการพิเศษและการประชุม
E-Mail : pannee.kho@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
รองอธิการบดีงานด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้
E-Mail : kitsada.tun@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

Phetchaburi Rajabhat University

    ผศ.เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ
                         ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน                        การพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-Mail : chalermsak.kea@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : – 

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
                    ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน                    กฎหมาย
E-Mail : thussanai.thu@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.เมธาวิน สาระยาน
                       ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน                          การพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร
E-Mail : matawin.sar@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

อ.วัชระ เย็นเปรม

อ.วัชระ เย็นเปรม
                      ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้าน                          การพัฒนาภาษา
E-Mail : watchara.yen@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
คณบดี คณะครุศาสตร์
E-Mail : kanchana.boo@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.วนิดา มากศิริ

ดร.วนิดา  มากศิริ
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
E-Mail : wanida.mak@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ดร.พัชรินทร์  สุริยวงค์
รักษาการคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-Mail : patcharin.sur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail : narong.kri@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-Mail : kangsadan.sag@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่าม
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
E-Mail : wiwit.suk@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
E-Mail : vanida.dur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : suwat.tac@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

นางนับวรรร  เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-Mail : nabwan.emn@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

E-Mail : poonsiri.thi@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

อ.ปิยวรรณ  คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail : piyawan.khu@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-Mail : tawipat.vij@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
E-Mail : sunsern.lao@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : –