ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
E-Mail : sanor.kli@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-820-9814

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหาร

E-Mail : narinart@pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 062-926-2355

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนากายภาพ
E-Mail : vichien.khe@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 092-343-1549

ผศ. พจนารถ บัวเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
E-Mail : podchanart.bua@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-736-1463

ดร.มนัญญา ปริยวิชณภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ
E-Mail : mananya.pre@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-531-7870

ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม
E-Mail : pannee.kho@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 062-951-9355

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
รองอธิการบดีด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการจัดหารายได้
E-Mail : kitsada.tun@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-515-1934

อ.อนุชาติ บุญมาก

อ.อนุชาติ บุญมาก
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
E-Mail : anuchat.boo@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 085-831-1322

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง

ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย
E-Mail : thussanai.thu@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-556-1692

ดร.เมธาวิน สาระยาน
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-Mail : matawin.sar@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 082-817-7995

อ.วัชระ เย็นเปรม

อ.วัชระ เย็นเปรม
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาภาษา
E-Mail : watchara.yen@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 095-467-1881

รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง
คณบดี คณะครุศาสตร์
E-Mail : kanchana@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-586-9078

ดร.วนิดา มากศิริ

ดร.วนิดา มากศิริ
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
E-Mail : kanchana.boo@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-586-9078

ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-Mail : patcharin.sur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 089-919-8495

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail : narong.kri@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 088-993-5696

ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-Mail : kangsadan.sag@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-636-1698

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
E-Mail : wiwit.suk@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-322-2642

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
E-Mail : vanida.dur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 081-694-4805

ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : suwat.tac@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-524-8735

นางนับวรรร เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-Mail : nabwan.emn@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-800-7002

ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

E-Mail : poonsiri.thi@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 000-000-0000

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail : piyawan.khu@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 092-145-3554

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-Mail : tawipat.vij@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 062-893-6235

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
E-Mail : sunsern.lao@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 086-318-8679