หน้าแรกโรงเรียนสาธิตฯ

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
19 พฤษภาคม 2020

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

032-708623 เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิต […]
On Flight

ประกาศโรงเรียนสาธิต

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมฯ (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ๑๐ รายการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

Activity

กิจกรรมโรงเรียนสาธิต

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000