แนะนำโรงเรียนสาธิตฯ

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

แนะนำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนามกีฬาและโรงยิม โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬา ให้นักเรียนเกิดการรักษ์สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านสถานที่ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามวอลย์บอล(ในร่ม) สนามฟุตบอล ห้องลีลาศ ห้องโยคะ เพื่อในักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

ห้องปฏิบัติการดนตรีและภาษา โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬา ให้นักเรียนเกิดการรักษ์สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านสถานที่ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามวอลย์บอล(ในร่ม) สนามฟุตบอล ห้องลีลาศ ห้องโยคะ เพื่อในักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตฯ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 27 เครื่อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชา คอมพิวเตอร์, การโปรแกรมเบื้องต้น และ IPST MICROBOX-SE ในระดับชั้นปีที่ 1-6 เหมาะสมกับ งานด้าน สองมิติ(2D), สามมิติ(3D), การตัดต่อภาพ เสียง, อินเทอร์แอคทีฟ, โปรแกรมมิ่ง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังเปิดให้นักเรียนใช้งานนอกเวลาการเรียนการสอน ได้อีกด้วย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรที่กำหนด ทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000