สำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

ใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

แผ่นพับแนะนำโรงเรียนสาธิตฯ และแบบฟอร์มต่างๆ

แผ่นพับแนะนำโรงเรียนสาธิตฯ

 — รอข้อมูล —

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์สำหรับเลือกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำความประสงค์ในการเลือกห้องดังกล่าวมาประกอบกับคะแนนเพื่อประชุมและคัดเลือกห้องสำหรับนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศผลในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศค่าบำรุงการศึกษา

— รอข้อมูล —

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000