มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๔)

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่ ซึ่งภาครัฐได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และขยายเวลาการประกาศใช้สถานการณ์ฉกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

          ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๓) และกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๔)