บริการห้องประชุม/อบรมและสัมนา​

บริการห้องประชุม/อบรมและสัมนา

อัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุม

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม – สัมนา (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย)