ประวัติความเป็นมา

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พื้นที่วัดท่าโค(ร้าง) ริมฝั่งน้ำแม่กลอง ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2470

ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และรับนักศึกษาเข้าฝึกหัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

พ.ศ. 2476

ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา

พ.ศ. 2481

ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุตำ บลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2485

เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

พ.ศ. 2491

ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

พ.ศ. 2506

ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำ บลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีบนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน

พ.ศ. 2512

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม

พ.ศ. 2519

ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518

พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2538

ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538