เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

เอกสาร / ผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต7
  • 5) การบริหารจัดการ11

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC ผ่านระบบ LMS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : DynEd

งานวิจัยเรื่อง การยอมรับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

งานวิจัยเรื่อง การประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

ผลงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี