เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

เอกสาร / ผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต4
  • 5) การบริหารจัดการ10

ผลงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2563

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี