ผลงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา


ผู้วิเคราะห์ : นางสาวผลงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา

DOWNLOAD |  BACK

ผลงานวิจัย เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหมาวิทยาลัย