วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากงานประชุมวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ และสาขาบูรณาการอื่นๆในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบบูรณาการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง

วารสารมนนุษยสังคมปริทัศน์/


วารสารมนนุษยสังคมปริทัศน์

วารสารมนนุษยสังคมปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นามเดิมคือ “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี” 

วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารที่จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article)บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ