รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University)

รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 38 แห่งโดยแบ่งตามการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มภาคใต้

กลุ่มภาคกลาง

กลุ่มรัตนโกสินทร์

กลุ่มภาคเหนือ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏ