คู่มือ/แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือ/แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต36
  • 2) การวิจัย3
  • 3) การบริการวิชาการ2
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1
  • 5) การบริหารจัดการ52

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบนเนอร์ สำหรับสื่อสังคมออนไลน์

มาตรฐานและขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มาตรฐานและขั้นตอนการบันทึกโครงการ การติดตามและประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ

มาตรฐานและขั้นตอนการบริการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดทำเงินเดือนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์