คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต23
  • 2) การวิจัย3
  • 3) การบริการวิชาการ2
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1
  • 5) การบริหารจัดการ43

มาตรฐานและขั้นตอนการเก็บสถิติหนังสือ onsite

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

มาตรฐานและขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

มาตรฐานและขั้นตอนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และเครื่องจักรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดตารางเรียนตารางสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน