คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต19
  • 2) การวิจัย3
  • 3) การบริการวิชาการ1
  • 5) การบริหารจัดการ36

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานการบริการงานวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเสนอหนังสือด้วยระบบ e-document มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเบิกค่าเดินทางไปราชการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการตรวจสอบระบบการใช้ห้องเรียน – ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี