คู่มือ/ มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

1. ขั้นตอนการขอใช้บริการวิชาการและการเรียน-การสอน สำนักวิทยบริการ 

2. ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

3. ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

4.ขั้นตอนการแจ้งขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ (บัตร ATM)

5.ขั้นตอนการแจ้งขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ (ไม่เป็นบัตร ATM)

6.ขั้นตอนการติดต่อส่งใบขอสำเร็จการศึกษา

7.ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาออก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8.ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9.ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบ online

10.ขั้นตอนการ ยืม – คืน พัสดุ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

11. ขั้นตอนการกำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จากกองทุน ววน. 

12.ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้และเงินกองทุนเพื่อการบริหารงานวิจัย

13.ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุ่นภายนอก

14.ขั้นตอนการคัดเลือกและส่งผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

15.ขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

16.ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

17.ขั้นตอนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

18.ขั้นตอนการยื่นจดข้อมูลลิขสิทธิ์

19.ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

20.ขั้นตอนการรับข้อเสนอและบริหารจัดการโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม

21.ขั้นตอนการรับเอกสารราชการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

22.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ (e-GP)

23.ขั้นตอนการเสนอหนังสือภายใน งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

24.ขั้นตอนการเสนอหนังสือภายนอก งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

25.ขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

26.ขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

27.ขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

28.ขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

29.ขั้นตอนการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

30.ขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

31.ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม ระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32.ขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกค่าเดินทางไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33.ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34.ขั้นตอนการยืมคืนพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35.ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Learning

36.ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

37.ขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน