เจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานฯ

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส”

 

 


 เจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |DOWNLOAD

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - เจตจำนงสุจริตฯ