เจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานฯ

“ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส”

 

 

 

 

 

 

 

21-5-63 เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1)

 

 เจตจำนงสุจริตการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |DOWNLOAD

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน