สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิชัย ขำเพชร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชา จุ้ยชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ

ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฯ

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน