สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

—  อยู่ระหว่างการดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  —