E-Service

E-Service

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต23
  • 2) การวิจัย3
  • 3) การบริการวิชาการ3
  • 5) การบริหารจัดการ26

E-Service : ระบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

E-Service : ระบบส่งข้อมูลประกันคุณภาพระดับสาขา AUN-QA

E-Service : ระบบบริหารงานบุคลากร/ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

E-Service : ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน

E-Service : ระบบเลือกตั้งออนไลน์

E-Service : ระบบรับสมัครการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล

E-Service : ระบบรับรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

E-Service : ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษาโครงการลดค่าเทอม อว.

E-Service : ระบบส่งบทความวารสารวิชาการและเผยแพร่วารสารออนไลน์

E-Service : ระบบเผยแพร่งานวิจัย