E-Service : ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับนักศึกษา : การลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา สืบค้นแผนการเรียน ตารางเรียน ถาม-ตอบ

สำหรับอาจารย์ : รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ตารางสอน บันทึกเกรด ข้อมูลนักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง

https://reg.pbru.ac.th/register/