E-Service : ระบบบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ระบบบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับนักศึกษา : การลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา สืบค้นแผนการเรียน ตารางเรียน ถาม-ตอบ

สำหรับอาจารย์ : รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ตารางสอน บันทึกเกรด ข้อมูลนักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง

https://reg.pbru.ac.th/register/

คู่มือระบบบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) สำหรับผู้จ้างงาน

คู่มือระบบบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา